new tai | old tai | 中文

“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦃᦱᧉ ᦶᦙᧈ” ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆᦈᧇ ᦍᧇ

作者: 时间:2019-06-10 08:38:43

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ, ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦝᦴᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦈᧇ ᦍᧇ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ  ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦉᧈ ᦍᦲ ᦕᦲᧆᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦃᦱᧉ ᦑᦱᧃᧈ、ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦁᧃ “ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦃᦱᧉ ᦶᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ” ᦓᧃᧉ  。

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦝᦴᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ,ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦉᧈ ᦍᦲ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦸᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ, ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧂ,ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦉᧈ ᦍᦲ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦙᧇ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦺᦔ ᧟ ᧓ ᦔᦲ 。 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦝᦴᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦂᦱᧁᧈ  ᦈᧇ ᦍᧇ ᦙᦲ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ, ᦺᦓ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦠᧃᧉ ᦞᦱᧈ: ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧈ ᦶᦒᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦃᦱᧉ ᦎᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᦸᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦺᦓ ᦝᦴᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᦴᧅ ᦋᦻ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦉᧈ ᦍᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,ᦞᦴᧉ ᦵᦉᧈ ᦍᦲ  ᦗᦱ ᦷᦑᧆ ᦟᧅ ᦐᦲ 。

 (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ)