new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ

作者: 时间:2019-06-10 08:38:14

  3b-4.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦟᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦑ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

   ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ”“ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ 。

 ( ᦩᦱᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦛᦼᧈ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )