new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-05-30 15:05:34

 3b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦙᦱ, ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ、 ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦑᦸᧂᦰ ᦎᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᦱᧁ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ  ᦓᧃᧉ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、 ᦷᦟᧄ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦗᦻ ᦜᧂ、 ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦺᦈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦩᦱᧄ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ, ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、 ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  (ᦙᦲ ᦷᦗᧈ)