new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ “ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ” ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ

作者: 时间:2019-05-09 17:36:41

 3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ “ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ”。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦺᦝ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦗᦱ ᦂᧇ ᦺᦝ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦍᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᦸᧂ ᦎᦸᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᦾᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ。ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦍᧂ ᦏᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦋᦴᧉ ᦌᦲᧁᧉ、 ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦟᦱᧃᧉ ᦌᦲᧁᧉ、 ᦺᦙᧉ ᦎᦱᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦍᦲ ᦖᧁᧉ ᦌᦲᧁᧉ、 ᦵᦋᦲᧅ ᦷᦠᧅ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ。 ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦍᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦕᧆ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦩᦱᧄ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ,ᦠᦱᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᦾᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧈ ᧑, ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟ 。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ, ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦣᦸᧂᧉ ᦠᦱ ᦎᦸᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ 12119 ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ “ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ” ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦀᦏᦺᦓ ᦔᦲᧃ: “ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦃᦸᧉ ᧑、ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦗᦸᧅ ᧑、ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦆᦱᧁᧈ ᧑、 ᦟᦻ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ  ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦕᦹᧃ ᧑、 ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧈ ᧑ ”。

   (ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ、 ᦍᧂᧉ ᦶᦊᧃᧈ、 ᦶᦍᧉ ᦈᦲᧃᧈ)