new tai | old tai | 中文

ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦞᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ! ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧖ ᦅᦳᧃ“ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ”ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑

作者: 时间:2019-05-09 17:36:06

  3b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦰᦍᦰᦌᦰ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ, ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧘ ᦔᦲ, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ, ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧓ ᦔᦲ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦱᦱ ᦔᦲ, ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦱ᧐ ᦔᦲ; ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦲᦰ ᦶᦀᧃᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦷᦟᧇ ᦀᧁ,ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧓ ᦔᦲ,ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧓ ᦔᦲ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧖ ᦔᦲ,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧕ ᦔᦲ; ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ, ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧒ ᦔᦲ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦔᦲ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦠᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦐᧂᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦋᦱᧆ ᦉᦳᧂ ᦣᦻᧉ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ, ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦐᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦻᧉ ᦅᦱᧈ ᦐᦲᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ。 ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ  ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᧉ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦣᦻᧉ ᧞ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦱᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦻ ᦊᦱᧄᧈ , ᦵᦉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᧞ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。 ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦩᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦠᧃᧉ ᦏᦲᧄᧉ ᦏᦱᧄ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦐᦲᧉ ,ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁ, ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦐᦲᧄ ᦷᦖᧅ ᦌᧁ ᦺᦈ, ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

 ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ “ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ” ᧞ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ、 ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ,ᦎᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᦲᧉ ᦂᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦈᦸᧉ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、 ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦠᦹᧉ、 ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ ᧞  ᦏᦲᧄᧉ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ 。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᦼ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦜᧂ ᧑ ᦺᦉᧈ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ “ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧃᧉ” ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ, ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦀᧁ ᦀᦲᦰ ᦶᦀᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦃᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ, ᦟᦲ ᦘᦴ ᦙᦲᧃᧉ、ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ、ᦍᧂᧉ ᦶᦈᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦩᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ  ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ、 ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᧃᧉ。ᦋᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦍᦱᧄ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦀᧁ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ, “ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ”ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦚᦱᧉ ᦺᦖᧈ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦜᦻ ᦷᦏᧇ、ᦎᧂᧉ ᦶᦜᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧉ ᦐᦲᧉ ᦜᦻ、 ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦉᦻᧉ ᦏᦳᧄ ᦅᦱᧈ ᦂᦴᧉ ᦐᦲᧉ ᦂᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦉᧃᧉ ᦓᧃᧉ  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ  ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦔᦲᧃ ᦐᦲᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 。ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦖᧀ ᦉ ᦏᦱᧄ ᦵᦍᧂᧈ ᦵᦂᦲᧅᧈ  ᦵᦍᧂᧈ ᦐᦽᧈ ᦺᦊᧈ ᦙᦱ,ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦺᦡᧉ。 ᦀᦲᦰ ᦶᦀᧃᧈ 、 ᦟᦲᧁᧉ ᦃᧁᧈ 、ᦟᦲ ᦘᦴ ᦙᦲᧃᧉ 、 ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ 、 ᦍᧂᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ、 ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦔᦲᧃ ᦐᦲᧉ ᦓᧃᧉ, ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦟᦳᧃᧉ ᦵᦜᦲ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦔᦲᧃ ᦐᦲᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦷᦟᧇ ᦀᧁ、 ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂᧈ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ  ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦆᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ  ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ。 

  (ᦉᦱᧈ ᦝᦴᧉ)