new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦓᦱᧆ

作者: 时间:2019-04-30 17:38:33

 3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦴ ᦋᦴᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦶᦏᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ,ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᦱᧆ ᦁᧃ  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᧁ  ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦱ᧐ ᦢᧂᧉ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᧖ ᦢᧂᧉ、 ᦓᦱᧆ ᦟᦳᧄ ᧔ ᦢᧂᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦴ ᦋᦴᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ , ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ。 ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦶᦏᧄ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ“ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦴ ᦋᦴᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ”。ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦖᧈ, ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ,ᦺᦕ ᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦓᦱᧆ ᦙᦱ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦴ ᦋᦴᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᧖ ᦢᧂᧉ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦟᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᧔ ᦢᧂᧉ。 ᦣᦸᧆ ᦐᦲᧉ,ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᦶᦏᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧟, ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦓ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧕᧔ ᦢᧂᧉ, ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦌᧄᧉ。

  (ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ   ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)