new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧆ ᦂᧇ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-04-08 10:47:35

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ  ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ  ᦙᦲᧃ ᦵᦙᦲᧁ、 ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ  ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧆ ᦂᧇ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦎᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦟᦴ ᦋᦲᧂ ᦷᦆ、 ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ 。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᦱ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ、 ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧇ ᦝᧂ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦙᦲᧃ ᦵᦙᦲᧁ、ᦩᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ、ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ “ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦣᦻᧉ ᦇᦱᧃ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、  ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ  ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦟᦴ ᦋᦲᧂ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ, ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦂᦱᧃ  ᦞᦏᦳ、ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  , ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᦐᧅ ᦐᦱ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧆ ᧑、 ᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᧑ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ, ᦙᦲ ᦟ ᦃ ᦓ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、 ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ、ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦈᧆ ᦈᦱ ᦂᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦣᧇ ᦝᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦷᦑᧆ,ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ 。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ  ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧆ  ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦜᦻ、ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦐᧅ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ, ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧆᦎᦱ ᦜᦻᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦠᦱ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦀᦹᧃᧈ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ。 

 (ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)