new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ

作者: 时间:2019-03-29 15:17:31

 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦣᦲᧄ ᦃᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧇ ᦷᦎ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦍᧇ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦡᧄ、ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᦴᧈ“ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ”。

---ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ

ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᦱ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦏᦹ ᦐᧅ、ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ、ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ。

ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦡᦲ ᧟,ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦹᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ、ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ、ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ

ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ , ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦲᦰ。

᧑、ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ

ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ“ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ”ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦟᧅ ᦐᦲᧈ ᦁᧃ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ(ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ“ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ” ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦉᧆ ᦌᦱᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ。

᧒、ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦟ ᦃ ᦓ 

(᧑) ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。

、ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ,ᦶᦎᧆᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᧟ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ,ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦠᦹᧉ。

、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧑ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ,ᦵᦉᧆ ᦌᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ  ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ》ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦓᧃᧉ ;ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦢᧁ ᦙᦱ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ。

、ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ,ᦇᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦂᧃ。

、ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ ᦅᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᦲᦰ, ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦵᦡᧁ。

、ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᦲᦰ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧉ ᦌᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦁᧃ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ。

、ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦆᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ,ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦁᧃ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ。

、ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧅ ᦏᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦙᦱ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ。

 (᧒)ᦟ ᦃ ᦓ ᦵᦉᧆ ᦌᦱᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ

ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,ᦈᧅ ᦺᦡᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ:

、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ(ᦅᧃ ᦙᦲ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉ ᦃᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᧄ);

、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᧟,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ“ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ”ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ、ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦉᧇ ᦍᧇ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦇᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ;

、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ,ᦈᦹ ᦎᦱᧄ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ“ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ”ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦟᧅ ᦐᦲ ᧞ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦉᧇ ᦍᧇ ᦓᧃᧉ。

᧓、ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ

ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦐᧅ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,ᦔᧆ ᦀᧁ  ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦁᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ、ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ。 

 (᧑)  ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦉᦄᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦉ ᦄᧆ、ᦟᦱ ᦋ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦉ ᦄᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ;

 (᧒)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦟᦱ ᦋ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ、ᦷᦆᧇ ᦓᧄᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦷᦟᧇ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ;

(᧓)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ、 ᦃᦱᧉ ᦂᦳᧃ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦆ ᦓᦰ ᦑᦰ ᦎᦲᧂ ᦗᦻ ᦢᦳᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦕ ᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ“ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦌᦳᧃ”ᦓᧃᧉ;

(᧔)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦷᦉᧃ、ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦍᦳᧃ ᦉᦳᧃ ᦉᦸ ᦓᧃᧉ;

(᧕)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦣᧈ、ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦔᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦊᦱᧉ ᦵᦎᧅ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦆᦲᧂ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦃᦳᧆ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦣᧈ ᦓᧃᧉ;

(᧖)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ、ᦂᦱᧆ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦷᦙᧃ、ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ、ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦂᦑᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦆ ᦓᦰ ᦑᦰ ᦎᦲᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、ᦊᦱᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦎᧅ ᦃᦻ、ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ、ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ;

(᧗)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ “ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᦰ ᦏᦲᦰ ᦙᦱ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ;

(᧘)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ、ᦢᦳᧇ ᦎᦲ ᦟᦴ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦐᦲᧉ ᦓᧃᧉ;

(᧙)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᧃᧉ;

(ᦱ᧐)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ,ᦔᦲᧃ“ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ”ᦓᧃᧉ;

(ᦱᦱ)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ“ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ”ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦃᦲᧉ  ᦒᦱ、 ᦶᦖᧉ ᦠᧄᧈ、ᦶᦔᧂ ᦷᦑᧆ ᦶᦔᧂ ᦎᦱ ᦺᦉᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ;

(ᦱ᧒)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ;

(ᦱ᧓)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ , ᦅᦹᧆ  ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ“ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ”,ᦙᧆ ᦃᧂ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦓᧃᧉ;

(ᦱ᧔)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ、ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧂ、ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ 、 ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦓᧃᧉ;

(ᦱ᧕)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ;

(ᦱ᧖)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦊᧂᧈ ᦣᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ;

 (ᦱ᧗) ᦉᦻ ᦑᦾ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ“ᦈᦸᧂ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ”ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ;

(ᦱ᧘)ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。

᧔ 、ᦘ ᦶᦑᧆ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ

ᦉᦻ ᦑᦾ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦙᦱ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧁᧈ:

 (᧑) ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦡᧄ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦓᦲᦰ,ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

(᧒ )ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦓᦲᦰ,ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

(᧓) ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

(᧔)ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦡᧄ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

(᧕)ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ“ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ”ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦷᦑᧆ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ、 ᦷᦑᧆ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃ ᦌᦳᧅ, ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

(᧖)ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ,ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ;ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 、ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

᧕、ᦘ ᦶᦑᧆ ᦵᦵᦏᧆ ᦣᦸᧂ

 (᧑)ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ(ᦉᦹᧈ) ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ 、 ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ、 ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ、 ᦣᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

(᧒)ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦇᧆ,ᦅᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦓᦲᦰ,ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦠᦹᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ、ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᧞ ᦇᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦣᦴᧉ 。 ᦅᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦇᧆ ᧞ ᦠᦹᧉ ᦗᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ, ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ。

(᧓)ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ《ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧈ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ》 。 

(᧔)ᦅᦳᧃ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ (ᦩᦱᧆ ᦩᦱᧉ ᦑᧂ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ )、 ᦅᦱᧂ ᦀᦱᧁᧈ ᦒᦻᧉ ᦗᦱᧁᧈ 、 ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ 。ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦋᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ。

᧖、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ

 ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦃᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧇ ᦷᦎ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ

ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ  ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。 ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ  ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦻ。 ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ《ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧈ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ》, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᧓ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦟ ᦇᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ、ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻ ᧉᦃᦱᧆ ᦎᦸᧇᧈ ᦷᦑ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦢᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦺᦞᧉ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈᦊᦲᧃᧈ ᦓᦸᧄᧉ ᦅᦸᧄᧉ ᦋᦴ , ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦑᧆ ᦢᧁ ᦘᦸᧂᧈ; ᦷᦀᧅ ᦀᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᦲᦰ, ᦈᧅ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ:

、ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦉᦄᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦉ ᦄᧆ、ᦟᦱ ᦋ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦉ ᦄᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᧂᧈ ᦣᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ;

 、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦟᦱ ᦋ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ、ᦷᦆᧇ ᦓᧄᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦷᦟᧇ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ;

、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ、 ᦃᦱᧉ ᦂᦳᧃ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦆ ᦓᦰ ᦑᦰ ᦎᦲᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ 、 ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦕ ᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ“ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦌᦳᧃ”ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ;

、ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦷᦉᧃ、ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦍᦳᧃ ᦉᦳᧃ ᦉᦸ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ;

、ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦣᧈ、ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦔᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦊᦱᧉ ᦵᦎᧅ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦆᦲᧂ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦃᦳᧆ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦣᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ;

、ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ、ᦂᦱᧆ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦷᦙᧃ、ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ、ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦂᦑᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦆ ᦓᦰ ᦑᦰ ᦎᦲᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、ᦊᦱᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦎᧅ ᦃᦻ、 ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ、ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ;

、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ “ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᦰ ᦏᦲᦰ ᦙᦱ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦂᦑᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ;  

、ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ、ᦢᦳᧇ ᦎᦲ ᦟᦴ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦐᦲᧉ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ;

、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ,ᦔᦲᧃ“ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ”ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ;

、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦊᧂᧈ ᦣᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ; 

、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ、ᦷᦀᧅ ᦀᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦺᦉᧈ ᦎᧅ ᦀᧁ ᦜᧅ ᦺᦉᧈ ᦷᦎ,ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ”ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ;

、ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦟᧅ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ; 

、 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ、ᦁᦱ ᦍᦴ ᦞᧃ ᦓᧂ、ᦉᦳᧅᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᦸᦰ。

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ

3b-开展扫黑除恶.jpg