new tai | old tai | 中文

ᦐᦽᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦅᦴ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ、 ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2019-03-29 15:11:45

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦆᦴᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦆᦻ ᦟᦱᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦆᦴᧈ ᦟᦳᧃᧉ ᦵᦔᧀᧈ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ  ᦐᦽᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦅᦴ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ 、ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒᧕ ᦅᦳᧃ,ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦗᦸᧂᦰ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧒᧕ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ,ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦻ ᦟᦱᧈ ᦵᦁᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦆᦴᧈ ᦟᦳᧃᧉ ᦵᦔᦲᧃᧈ ᦵᦁᦲ ᦠᧃᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ,ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧉ ᦆᦻ ᦟᦱᧈ ᦵᦁᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦑᦲ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦆᦹᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ, ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦷᦎ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦴᧈ ᦟᦳᧃᧉ ᦵᦔᧀᧈ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᦐᦽᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦅᦴ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ、ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、 ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ 。ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ、 ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦈᦹ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ。 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ , ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦞᧃ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ,ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧘ ᦏᦳᧂ,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦔᦻ ᧕ ᦣᦸᧂᧈ。 ᦵᦵᦑᧆ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧂ、ᦷᦟᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᦹᧅ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦌᦹᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦐᧂᧉ ᦷᦟᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦉ ᧟, ᦈᦹ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦆᦻ ᦟᦱᧈ ᦵᦁᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦆᦴᧈ ᦟᦳᧃᧉ ᦵᦔᧀᧈ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、 ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦏᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦟᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦷᦟᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦈᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ, ᦃᧁ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦓᦱᧆ ᦂᧇ ᦷᦎ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦓᧃᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ , ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦴᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦘᦲᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ,  ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ、 ᦂᦱᧃᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟ ᦔᦳᧃ ᧑᧟。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦘᦲᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ  ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧔ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦢᧂᧉ ᧑、 ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᧔ᦱ ᦖᦱᧅ ᧞  ᦃᦸᧂ ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。 ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ, ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᦸᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᧟, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦱ᧔ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦔᦻ ᧕ ᦣᦸᧂᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᧕᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧔ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦙᦱᧉ ᦩᦱᧂᧉ ᦶᦋᧃ、ᦙᦱᧉ ᦩᦱᧂᧉ ᦌᦱᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧆ ᦡᦲᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。  (ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦑᦲᧉ)