new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᧃ ᦎᧄ ᦂᧃ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ

作者: 时间:2019-03-29 15:08:16

  3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ, ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᧖ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦎᧄ ᦂᧃ, ᦙᦲ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ, ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ。

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᧃ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦎᧄ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧕ ᦎᦱ ᦱ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ , ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦵᦉ ᧟。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦅᧃ ᧑ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦘᦲᧉ ᦆᦱ ᦅᧃ ᧑ ᦎᧄ ᦂᧃ ᧞ ᦃᧄ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ, ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦘᦲᧉ ᦆᦱ ᦗᦱ ᦷᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦣᦲᧄ ᦣᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ, ᦷᦠ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ ᦺᦔ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦘᦲᧉ ᦆᦱ、 ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦵᦉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ 。 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦑᧂ ᧒ ᦅᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ 。

 ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟ , ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ 。 ᦖᦴᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦖᦴᧈ, ᦖᦴᧈ ᧑ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦃᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ, ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦙᦱᧂᧉ ᦷᦟᧆ, ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᧞ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ; ᦷᦟᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻᦅᧃ ᧑ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦓᦱᧆ ᦓᧄᧉ ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦟᧆ ᦈᧇ ᦺᦝ。 ᦖᦴᧈ ᦺᦕ ᦖᦴᧈ ᦙᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ,ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ  ᦷᦕᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧃ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦒᦲ ᧓ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦘᦲᧉ ᦆᦱ, ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ ᦗᦻ ᦧᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ, ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᧃ ᦃᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦂᧃ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦡᧉ ᧒᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ,  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ 。

 (ᦟᦴᧉ ᦈᦲᧃᧈ)