new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦺᦝ

作者: 时间:2019-03-29 15:06:42

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦺᦝ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᧞ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ; ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ  ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦙᦹ ᦧᦱᧆ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦺᦋᧉ ᦟᦳᧄ ᦡᧇ ᦺᦝ、  ᦓᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦈᦹ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ。

  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ、  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦃ ᦺᦝ、  ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦃ ᦺᦝ、 ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ、 ᦂᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ、  ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦕᦴᧉᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦉ ᧟,  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᧞  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ; ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂᦑᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧇ  ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦙᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ; ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ  ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ  ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ 。  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,  ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ  ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦡᧇ ᦞᦸᧆ ᦌᧄᧉ。

  ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ, ᦖᦴᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧔ ᦖᦴᧈ  ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ 。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦖᦴᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ、 ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇ  ᦶᦃ ᦺᦝ。

   (ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ、 ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、 ᦟᦲ ᦑᦳᧂᧈ)