new tai | old tai | 中文

ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ“ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦶᦑᧃ ᦎᦱᧂ ”

作者: 时间:2019-03-29 14:59:15

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦶᦑᧃ ᦎᦱᧂ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ, ᦅᦸᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ  ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦺᦡᧉ ,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦐᦱᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦉᦾ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦡᦻ ᦺᦔ....... ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦗᧁ ᦆᦱᧂᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ“ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ  ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦶᦑᧃ ᦎᦱᧂ ” ᦙᦱ ᦶᦜᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ, ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦂᦱᧃ   ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧆ  ᦟᦲ ᦙᦱ ,ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦆᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦻᧈ , ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ “ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦶᦑᧃ ᦎᦱᧂ ”ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃᦈᦳ ᦟᦻ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦅᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᧁ ᦆᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦅᦳᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ “ ᦌᦹᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦗᧂᧈ ᦙᧂᧉ ” ᦓᧃᧉ, ᦙᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ  ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦶᦑᧃ ᦎᦱᧂ ᦓᧃᧉ , ᦈᦹ ᦍᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ  ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ “ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦌᦻᧉ” ᦓᧃᧉ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦙᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦅᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ。 ᦑᦱᧄ ᦙᦱ, ᦅᦳᧃ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦗᦸᧅ ᦔᧃ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦊᦱᧇ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦐᦱᧉ, ᦷᦎᦰ ᦷᦟᧄ ᦅᦱᧁᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ、 ᦋᦹᧈ ᦚᦴᧈ ᦗᧁ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦋᦸᧃ ᦇᦹᧃ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ 。 ᦎᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦢᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦠᦻ ᦡᦻ ᦷᦖᧆ。

   ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦗᧁ ᦆᧂᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦋᦹᧈ ᦚᦴᧈ ᦗᧁ、 ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦈᦱᧂᧈ ᦃᧁᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ, ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ, ᦈᦹ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ“ᦌᦹᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦗᧂᧈ ᦙᧂᧉ”ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ“ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦌᦻᧉ”ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ、 ᦵᦌᧈ ᦵᦙᦲᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ, ᦃᧁ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦈᦹ ᦏᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ  。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ、 ᦵᦌᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦈᦸᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦗᧁ ᦆᧂᧈ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦊᦴᧈ。

   ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦡᧃᧈ ᦵᦎᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ : ᦂᦱᧃ  ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ  ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦺᦔ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦃᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦞᦱᧂ。 ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦃᦓ   ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦶᦑᧃ ᦎᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ, ᦇᦹᧃ  ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦍᧂ ᦡᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦹ ᦵᦑᦲᧈ ᦆᦹᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦀᦸᧃ, ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。 ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᧟,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  (ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ)