new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2019-03-29 14:58:49

 3b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧔᧕ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。 ᦀᦏ ᦺᦓ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ 、 ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ 、 ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ 、 ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ , ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ “ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦗᦰ ᦍᦰ、 ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ、 ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ”, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ、 ᦂᦱᧃ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦣᦴ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ 、 ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ 。 ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ  ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ 、 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦉᦱᧃ ,  ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ , ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ  ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ, ᦁᦱᧄ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ。

 (ᦟᦲ ᦶᦌᧁ ᦗᦲᧃᧈ)