new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ

作者: 时间:2019-03-11 10:04:31

 3b-2.jpg

3b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦧᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦾ “ᦷᦟᧂ ᦅᦱ ᦂᦱᧃ” ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ ) 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦠᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ  ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 、 ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ  ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ  ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ,ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ 。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ  ᦙᦲ ᦱ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ、 ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦓᧃᧉ。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦷᦣᧂ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 。 ᦕᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ 、 ᦑᦲᧈ  ᦃᧇ KTV 、 ᦑᦲᧈ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ 、 ᦑᦲᧈ ᦶᦙ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ  ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦣᦴᧉ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ , ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧖ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦱ᧓ ᦙ ᦷᦍ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ , ᦈᦹ ᦍᧂ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ, ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 。 ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦱ᧓ ᦙ ᦷᦍ ᦓᧃᧉ , ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᧞  ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦑᦱᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ 、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ; ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᧅ ᦂ ᦑᦹᧃ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 、 ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ  ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦑᦱᧂ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ 、ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧈ ᦔᦱᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦵᦆᦲᧃᧉ ᦏᦻᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦗᦻ ᦧᦱ ) 。 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦈᦹ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦀᦏᦺᦓ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ、 ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、 ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ  ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

   ( ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )