new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧙᧒ ᦖᦴᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧕ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧙᧓ ᦖᦴᧈ

作者: 时间:2019-02-28 15:28:18

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦶᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᦱ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧙᧒ ᦖᦴᧈ、 ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ  ᧕ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧙᧓ ᦖᦴᧈ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦋᦸᧂᧈ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧕ᦱ ᦢᧂᧉ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ  ᦠᧇ ᦑᦰ 、 ᦍᧇ ᦌᦹᧂ 、 ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ  ᧖ ᦣᦾᧉ ᧒ᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ 。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ  ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ  ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘。

   ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦶᦊᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦞᦼ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ  ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ 、 ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦶᦎᧆ ᦔᦱᧃᧈ 、 ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ   ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ 、 ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧂᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ, ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ  ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᧔᧘ ᦋᦸᧂᧈ ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᧒᧐ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ  ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ  ᦌᧄᧉ ᦵᦉᧂᧉ , ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦏᦱᧃᧉ A ᦵᦵᦉᧃᦑᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᧙ ᦅᦳᧃ; ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ , ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᧒ ᦣᦾ ᧙᧙ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦟᦴᧈ ᧑,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᧖᧔ ᦅᦳᧃ。ᦓᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦍᧂ ᦕᦻᧈ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦃᧇ ᦺᦆᧈ ᦺᦎᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦺᦔ   ᦕ ᦵ ᦑᧆ ᦺᦒ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、 ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦆ ᦵᦖᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᦱ ,ᦠᦱᧅ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ  、ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 、ᦺᦉᧈ ᦟᦻ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ , ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ  ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧕ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧔᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧖᧙ ᦖᦴᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧉ ᦃᦸᧉ ᦔᦻ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦖᦴᧈ ᦔᦻ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ “ᦎᦱᧇ ᦵᦵᦙᧂ ᦙᦳᧃ” ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲ ᦶᦋᧃ ᦶᦋᧃᧈ ᦌᦱᧉ, ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦺᦆᧈ ᦺᦎᧈ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦻ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ、 ᦘ ᦑᦲᧆ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦘ ᦑᦲᧆ   ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ “ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈ” “ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ” ᦓᧃᧉ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ” ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ、ᦢᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ “ᦈᦸᧂᧉ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ”, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦍᦳᧃ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᦾᧉ ᧕᧒ ᦅᦳᧃ, ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ  ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᦱᧃ  ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧓᧘ ᦃᦸᧉ。

 (ᦌᦳᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ)

3b-开展扫黑除恶 .jpg