new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦍᦱᧂ

作者: 时间:2019-02-28 15:27:22

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦍᦱᧂ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ  ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧓ ᦎᦱ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ , ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦑᦲᧈ ᦱ᧕ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ, ᦑᦱᧃᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦺᦔ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ 。 ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧕᧙ ᦔᦲ , ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆ ᦌᦱᧃᧈ , ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ。 ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ  ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧈ ᦇᦹᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ,ᦆᦹᧃ ᦈᦹᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ , ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦂᧉ ᦙᦱ ᦞᦾ ᦞᦾ ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆ ᦌᦱᧃᧈ, ᦵᦑᧁ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ , ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦐᦲᧉ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦅᧄ ᧑。

  ᦝᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦷᦈᧅ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦌᦹᧉ ᦶᦕᧁᧈ ᦷᦟᧆ ᦙᦸᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ  , ᦍᧂ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦉ ᧟  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦌᦹᧉ  ᦶᦕᧁᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ。ᦈᦹᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ。ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦊᦲᧇ ᦙᦹ ᦈᦹᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᧞ ᦞᦱᧈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ , ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦙᧆ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ  ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦈᦹᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ 。  

 (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)