new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ

作者: 时间:2019-02-28 15:26:37

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ“ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ”ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ  ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦗᧃ  ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦗᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ。

 ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦗᦰ ᦍᦰᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦡᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ,ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦡᦲ ᦷᦃᦓᧃᧉ。ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ 《ᦵᦋᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ》 《ᦵᦉᦲᧅ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ》, ᦠᦱᧅ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ、ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦢᧁᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦵᦵᦎᧈ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦙ ᦷᦓ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ “ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ” ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ 、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ, ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᦨᦱᧂ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ、 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᦨᦱᧂ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉᦵᦵᦏᧆ ᦑᦱᧄ, ᦅᧁᧉ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ  ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ 、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ , ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、 ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ、ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉᦙ ᦍᧂ。ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧟ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ。 ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ  ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ “ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ ” ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ。

 (ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ)