new tai | old tai | 中文

ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-02-11 09:14:40

  3b-5.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦾ “ ᦅᦱᧉ ᦒᦱᧂᧈ ᦕᦱᧈ” ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ, ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦁᧃ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦣᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。

  ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦓᧃᧉ,ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦗᦻ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᦾ ᦟᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᧃ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦶᦔᧂ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦚᦱᧉ ᦶᦕᧁᧈ  ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦞᧉ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ  ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦸᧃ ᧔ ᦵᦋᦲᧉ , ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ ᦌᧄᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ  ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

 (ᦌᦻᧉ ᦆᦻ ᦋᦲᧃᧈ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)