new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ

作者: 时间:2019-02-02 11:05:49

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ,ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ  ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ,ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦻ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧗ ᦅᦳᧃ。

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦵᦛᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦓ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦠᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦶᦍᧉ ᦶᦊ ᦉᦲ ᦡᧄ ᦅᧃ ᧑ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦕᧆ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ  ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᧂ ᦓᧃᧉ ᦐᦱᧉ ᦝᧂᧈ ᦝᦱᧁᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦢᧉ ᦎᦹᧃᧈ ᦵᦉᦲ,ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦋᦱᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦞᦸᧂᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦟᧆ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ、ᦗᦻ ᦧᦱ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦃᦱᧁ ᧕᧖ ᦂᦸᧇ, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᧒᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᧒ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦻ,ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᧂ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦞᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧂ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦏᦳᧂ ᧑,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ。ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦒᦲᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ,ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦞᧃ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ ᦊᦴᧈ ᦂᦴᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ ᧓ ᦂᦸᧇ,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᧔ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᧔ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦻ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦟᧂᧉ ᦍᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᧃ ᧑,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦢᧄ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧔ ᦏᦳᧂ,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧔ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦐᦲᦰ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦊᦴᧈ。

(ᦟᦲᧃᧉ ᦔᦲᧈ ᦷᦝᧂᧈ)