new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ“ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦛᦴᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ”

作者: 时间:2019-02-02 11:03:23

 3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦛᦴᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧖ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ “ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦛᦴᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ” ᦓᧃᧉ。

  ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ “ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ” ᧞ “ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦛᦴᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ” ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、 ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ, ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᧕ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦸᧅ ᧑。“ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ” ᧞ “ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦛᦴᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ” ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧖  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦎᧂᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ 。 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ、 ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ、 ᦗᦸᧂ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᧔ ᦔᦸᧆ, ᦍᧂ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ、 ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦶᦋᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ , ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧓᧗ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧓᧖ ᦖᦴᧈ。ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦓᦲᦰ,ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦶᦩᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᦱ᧒ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ ᦔᦻ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦙᦲ, ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦅᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ  “᧓ ᦵᦟᧄ ᦑᦸᧂ ᦆᧄ ” 。 ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᧞ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦂᧉ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦁᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ。 ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦏᦹᧂ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ,ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ。 ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ“᧔ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ” ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᧆ ᦍᧇ ᦓᧃᧉ,ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦖᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦁᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦕᦴᧉ “ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ” ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂ、 “ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ” ᦵᦉᧈ ᦋᦱᧈ ᦶᦌᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦻᧉ ᦵᦵᦗᧁ ᦓᧃᧉ 。 ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦓᧃᧉ, ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧅ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ “ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦣᧆ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦒᦲ ᧑ ” 、 ᦵᦌᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᦹᧈ  “ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦣᧆ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦒᦲ ᧒ ” 。 ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧄ、 ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ、ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦟᦹᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻ ᦓᧃᧉ, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ “ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦙᦹᧆ ᦷᦙ ᦷᦑ ᦷᦉ” , ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦱᧉ ᦌᧂ ᦂᧄᧈ ᦶᦗᧂ ᦵᦜᧅ ᦑᦸᧂ ᦃᦱᧄᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦺᦔ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ。 

  (ᦌᦲᧉ ᦶᦊᧈ、 ᦌᦲᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦩᦱᧉ)