new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦜᦳᧂ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ

作者: 时间:2019-01-22 15:01:23

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦆᦸᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦋᦲᧃᧉ ᦌᦱᧉ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ, ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦶᦖᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ  ᧑ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ  ᦜᦳᧂ ᦠᦳᧃ 。

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ 。ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ, ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦵᦑᧁ ᦜᦳᧂ ᦠᦳᧃ , ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᧟ , ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦱᧅ,ᦈᧅ ᦠᧇ ᦔ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦆ ᦓᦲᧂ ᦺᦈ ᦗᦻᧈ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ  ᦓᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦏᦳᧂ ᦺᦓ ᦷᦎ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦉᧂ , ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ, ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧁᧈ ᦷᦟᧆ ᦢᦲᧃᧉ ᧑ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦓᧃᧉ, ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧖ ᦎᦱ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ, ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᧂ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦠᧃᧉ。

  ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ “ᦈᧄ ᦄᦻ ᧑ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ” ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦞᧃ ᦒᦲ ᧒ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧓ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦉ ᦎᦸᧃᧈ ᦺᦈ ᦊᦲᧇ ᦙᦹ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。”

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦱᧅ ᦅᧄᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦵᦵᦈᧂᧉ ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ,ᦷᦠ ᦒᦲ ᦓᦲᦰ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ, ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦆᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦜᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦕᧁᧈ ᦷᦟᧆ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ。      

 (ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)