new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2019-01-22 14:58:19

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧟ ᦙᦱ, ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ ᦷᦑᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦴ 。

 ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦶᦡᧂ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦍᦰ ᦺᦍᧉ ” , ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦟᦹ ᦌᦱ、 ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ、ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦈ ᧞ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。ᦊᦴᧈ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᧖᧘ ᦷᦤᧂ,ᦶᦔᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱᦱ ᦶᦔᧃᧉ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ) 、ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱ᧓ ᦃᦸᧉ、ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦺᦉᧈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧔ ᦑᦲᧈ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᧁᧈ“ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ”ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦱ᧘ ᦃᦸᧉ。        (ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ)