new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ

作者: 时间:2019-01-22 14:56:44

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  “ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ , ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦟᦴᧅ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ! ” ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦕᦴᧉ  ᧑ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ, ᦙᦹ ᧒ ᦃᦸᧃ ᦊᦲᧇ ᦖᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦘᦳᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲ ᦓᦲᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ  ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦷᦆᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ , ᦔ ᦎᦲᦰ ᦎᦸᧂᧉ ᦉ ᦟᦱᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦞᦱᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧔ ᦎᦱ,ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦚᦳᧃ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,  ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧈ ᦁᧃ ᦺᦜ ᦕᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦒᦱᧂᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦍᦲᧅ ᦃᦹᧃᧉ ,ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦺᦜ ᦃᦲᧁᧈ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦷᦆᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦓᧃᧉ,  ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉᦊᦴᧈ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦋᦲᧉ ᦺᦔ ᦋᦲᧉ ᦙᦱ, ᦑᦱᧃᧈ ᦉ ᦡᧂᧉ ᦺᦈ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦑᦸᧂᦰ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦝᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦺᦜ ᦃᦲᧁᧈ ᦠᧃᧉ  ᦈᦳᧄ ᦕᦳᧆ ᦈᦳᧄ ᦶᦙᧃ ᦊᦴᧈ , ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦀᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ 。 ᦘᦳᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲ ᦓᦲᧂᧉ ᦝᧂ ᦈᦸᧉ ᦵᦉᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦠᧃᧉ 。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦜ ᦃᦲᧁᧈ , ᦎᦱ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦵᦔᧁ ᦝᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦏᦲᧄᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦜ ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦔ ᦺᦂ , ᦘᦳᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲ ᦓᦲᧂᧉ  ᦵᦉᦲᧉ ᦵᦎᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦶᦑᧃ ᦶᦂᧉ , ᦷᦟᧆ ᦷᦠᧅ ᦃᧁᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦠᦽᧉ ᦟᦾ ᦺᦔ ᦷᦕᧆᧈ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ, ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᧟。

 ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦉ ᧟, ᦘᦳᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲ ᦓᦲᧂᧉ ᦞᦱᧈ : “ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ, ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦠᦹᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦀᦲᧆ ᧑ , ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧞。 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ  ᦷᦆᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦀᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ, ᦈᦲᧂᧈ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᧞。”

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦉᧂ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦣᧇ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᧟。 ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ  ᦔᦲᧃ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ ᦈᦸᧉ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ 。

 (ᦟᦲ ᦌᦹᧈ ᦟᦲᧃᧉ、 ᦟᦲ ᦛᦼᧈ ᦟᦱᧃᧉ)