new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ

作者: 时间:2019-01-18 17:29:58

 3b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦺᦋᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦎᧄᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᦳᧃᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦜᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ , ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧕ ᦅᦳᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦢᧁ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ、ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᧞ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦺᦞᧉ, ᦷᦟᧆ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦱᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ  ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦝᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦂᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ 。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ  ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦓᧃᧉ ,ᦘᦸᧄᧈᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ。 ᦏᦹᧂ  ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦈᦸᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦀᦲᦰ ᦢᦲᧉ ᦣᧇ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。

 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉ ᦵᦛᧀ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。      (ᦷᦆᧉ ᦅᦱᧂᧈ)