new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦗᦸᧅ ᧑

作者: 时间:2019-01-18 17:28:49

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ  ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧗ ᦅᦳᧃ,ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ、ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦃᦱᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧘᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

  ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦊᦴᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ, ᦅᦸᧉ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧒ ᦎᦱ ᦔᦻ ᧒᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦑᦰ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ  ᦉᧂ ᦂᦱ ᧓ ᦅᧃ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧗ ᦅᦳᧃ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧓ ᦅᧃ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᧘᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ  ᦣᦾᧉ ᧖᧙ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧘ ᦣᦸᧂᧈ,ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦃᦱᧁ ᦱᦱ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ,ᦊᦱ ᦵᦙᧆ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᦣᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂᧈ ᦺᦞᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦊᦴᧈ。     (ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ)