new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者: 时间:2018-12-29 17:04:22

 3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,  ᦍᧇ ᦖᧃᧉ  ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦂᧅ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ 。

 ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ,ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ; ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ  , ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈᦋᦸᧂᧈ ᦵᦵᦈᧅ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ,ᦔᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦞᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ,ᦎᦲᧆ ᦣᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦢᧁᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦃᧇ ᦺᦆᧈ ᦺᦎᧈ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ; ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ “ᦺᦕ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、 ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ”,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈ ᦙᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ  ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ; ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦓᧇ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦑᦸᧃ ᦉᦲᧃᧈ、ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦵᦆᦲᧉ ᦗᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞  ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ , ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦗᧁᧉ 。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ  ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦢᦲᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᦾᧉ ᧒᧕ ᦃᦸᧉ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦒᦲᧉ ᦶᦡᧂ ᦶᦕᧈ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᧔᧐ ᦀᧃ、ᦗᦸᧇ ᦉᦸᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦐᦽᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦠᧃ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᦾᧉ ᧖᧔ ᦶᦔᧃᧉ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦵᦣᦲᧃ ( ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ ) 。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦎᧅ  ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ。

  (ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ、ᦙᦲ ᦷᦗᧈ)