new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧖᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ

作者: 时间:2018-12-29 17:02:24

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ  ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦟᦴᧈ ᧑,ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧖᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᧕ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦻ ᧙,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧗ ᦅᦳᧃ。

 ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦷᦐᧈ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦸᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦠᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦎᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦺᦓ ᦌᦸ ᦕᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧓ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ  ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦟᧆ ᦑᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦐᧈ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦰ ᦷᦟᧆ ᦵᦞᧀᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦉᦲ ᦃᦱᧁ ᦅᧃ ᧑ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ,ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦌᧄᧉ,ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦈᦹ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦗᦱ ᦋᦻ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧖᧒ ᦂᦸᧇ,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᧖᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧕ ᦣᦸᧂᧈ ᧙。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦑᦹᧅ  ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦊᦴᧈ。

  (ᦍᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ 、 ᦋᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ)