new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ

作者: 时间:2018-12-29 17:01:53

 3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ,ᦠᦹᧉ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦺᦔ。

 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦲ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᧞ ᦘᦳᧂᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦑᦹᧅ ᦃᦻ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦙᦱ。 ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦲ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᧞ ᦘᦳᧂᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦴᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦵᦠᧆᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦐᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᧃ, ᧒ ᦅᦳᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦶᦉᧆ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦵᦵᦑᧉ,ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑, ᦷᦎ ᦵᦵᦉᧆ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦉᧂ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ  ᦌᦲ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᧞ ᦘᦳᧂᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᧒ ᦕᦴᧉ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦀᦾᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ, ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟᦃᦓ  ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ,ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦟᦃᦓ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ。ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ。

  ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦊᦻ ᦊᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ(ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ) ᧞ ᦨᦱᧂ ᦌᦲᧈ(ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ),ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦲᧃᧈ ᦎᦴᧈ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦖᦲᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦞᧆ ᦓᦱᧄ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆ ᦵᦖᧃ、ᦙᦱ ᦟᦻᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦑᧁ、ᦊᦲᧃᧈ ᦎᦴᧈ ᦓᦲᧉ ᦌᦲᧈ ᦊᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦈᦸᧉ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ, ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦠᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦐᦾ , ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦅᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ, ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦲ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦘᦲᧂᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃ 、  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ。      (ᦷᦒ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ)