new tai | old tai | 中文

ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧓ᦱ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧒ ᦣᦸᧂᧈ ᧗

作者: 时间:2018-12-06 15:04:27

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦵᦵᦕᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ,ᦗᦸᧂᦰ  ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧓ᦱ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧒ ᦣᦸᧂᧈ ᧗ ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧕ ᦅᦳᧃ。

 ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ  ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦶᦃᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦑᦲᧈ ᦚᦱᧅ ᦷᦆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦆ ᦚᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦞᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦺᦓ ᦟᦲᧄᧉ  ᦏᦳᧂ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ  ᦙᦲ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ ᦵᦜᦲᧃᧉ  ᦠᦸᧈ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᧔᧖ ᦠᦸᧈ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦞᧉ , ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦗᦸᧂᦰ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ ᧒。

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦖᦳᧂᧈ ᦎᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦈᧅ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦟᧅ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦟᦴᧈ ᧑ 。ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦕᦻᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦱᦱ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦈᦹ ᦟᦳᧅ  ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦗᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᧙ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧔ ᦣᦸᧂᧈ ᧘。

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦖᦳᧂᧈ ᦎᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ   ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ  ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦏᧄ ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦒᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦍᧉ ᦵᦍ ᦵᦌᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦵᦙᧆ ᦂᦸᧃᧉ ᦃᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦱ᧔ ᦠᦸᧈ , ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ。

 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ、ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ、ᦊᦱ ᦎᦱᧈ ᦙᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧉ ᧓᧖ ᦋᦸᧂᧈ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦖᦹᧃᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦃᦲᧆᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦣᦾᧉ ᧕᧖ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧔᧒ ᦅᦳᧃ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧉ)