new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦟᦴ ᦙ ᦌ ᦷᦆ

作者: 时间:2018-11-16 17:45:00

3b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦆᦱᧂᧉ ᧞ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦗᧁ ᦁᦱᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦇᦹᧃ。

 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ “ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ”ᦘᦸᧂ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦈᧅ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦅᦹᧆᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦋᦸᧄ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ、ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦀᦸᧃ、ᦈᧇ ᦍᧇ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦈᦸᧉ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦍᧇ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦂᦱᧃ  ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦉ ᧟,“ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ”᧓ ᦅᦳᧃ ᦙᦹ ᦊᦲᧇ ᦓᦱᧆ、ᦘᦱᧉ ᦙᦲᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᧂᧉ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦇᦹᧃ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦹᧅ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ  ᦟᦱᧅ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦹᧈ ᦆᦱᧂᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ 、ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦋᦹᧈ ᦆᦱᧂᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ,ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦄᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦀᧁ“ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ”,ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦀᦸᧃ,ᦏᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦵᦉ ᧟ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦋᦹᧈ ᦆᦱᧂᧉ  ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ、ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ 110、 ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ。

(ᦟᦲᧁᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ、ᦅᦱᧁᧈ ᦆᦼᧈ)