new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧃ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ

作者: 时间:2018-11-16 17:37:53

  3b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦝᦱᧃ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ᧑。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ,ᦝᦱᧃ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᦠᦻ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᧟。

 ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧒ ᦎᦱ ᦔᦻ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ “ᦝᦱᧃ”ᦷᦎ ᧑ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ 。ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧃ  ᦺᦈ ᦢᦳᧃ  ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦎᧅ ᦓᧄᧉ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦠᦽᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ “ᦝᦱᧃ”ᦷᦎ ᧑。ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ“ᦝᦱᧃ”ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦃᦱ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦃᦸᧃ ᦌᦻ ᧞ ᦔᦳᧄ  ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧆ ᦎᦲᧆ ᦜᦱᧄ ᦺᦞᧉ,ᦵᦈᧇ ᧞ ᦆᧂ ᦵᦉᧂ “ᦈᦲ ᦈᦲ”ᦺᦞᧉ,ᦁᧃ ᦣᦳᧄ ᦗᦱᧂᧈ ᦃᦱᧂᧉ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧁ ᦕᦱ ᦉᦳᧂ,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ“ᦝᦱᧃ”ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦠᧁ ᦕᦱ ᦺᦔ ᦋᧄ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ “ᦝᦱᧃ”ᦷᦎ ᦓᦲᦰ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦱ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦡᦳᧅᧈ ᦠᧅ ᦺᦞᧉ,ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᧂᧉ ᦋᧂᧉ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦣᦾ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦅᧃᦢᧁᧈ ᦊᦱ ᦺᦞ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦎᦻ ᦺᦔ 。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ “ᦝᦱᧃ” ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦈᦹ  ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ  ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦉᧆ ᦷᦂᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦌᦰ ᦌᦽᧈ ᦣᦾ ᦢᦱᧆ ᦌᦱᧂᧈ、ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、ᦺᦉᧈ ᦊᦱ、ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ、ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧇ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,“ᦝᦱᧃ” ᦷᦎ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᧟。

 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ,ᦔᦲᧃ“ᦺᦅᧉ”ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ,ᦺᦅᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦉᦲᧈ ᦎᦲᧃᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ   ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦡᦾᧉ ᦊᦱᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑, ᦙᦲ ᦟᦃᦓ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

(ᦟᦻᧉ ᦌᦹᧈ ᦑᦲᧉ)