new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦗᦸᧅᧈ ᧔ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧓ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧓

作者: 时间:2018-11-16 17:30:47

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ  ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᦼᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧓ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧓ ᦓᧃᧉ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。

   ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ,ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑ ᦛᦱᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦟᧂᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦓ ᦂᦼᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ、ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦺᦙᧉ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦆᦲᧂ ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ ᦠᦸᧄ ᦁᧃ ᦋᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱ ᦞᧂ ᦵᦀᦲᧈ ᦋᦴ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦵᦙᧉ ᦌᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧄᧈ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ,ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦆᦲᧂ ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦶᦙᧃᧈ ᧖ ᦙᦴ ᦔᦻ ᧒ ᦵᦝᦲᧃᧈ (᧔ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧓ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧓) 。 ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧒ ᦂᦸ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦺᦙᧉ ᦶᦙᧃᧈ ᧓ᦱ ᦟᦲᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧗᧓, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦱ᧙ ᦟᦲᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ 。

 ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦊᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦸᧈ ᦂᦽᧉ ᦠᦸᧄ ᦺᦉᧈ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ ᦠᦸᧄ ᦺᦉᧈ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦂᦸ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧅ ᦶᦝᧆ ᦌᧄᧉ,ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ  ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧔ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧓ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧓。

 (ᦷᦟᧂᧉ ᦌᦳᧂᧈ、ᦞᦸᧂᧉ ᦉᦼᧈ ᦵᦑᦲᧉ)