new tai | old tai | 中文

​ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2018-08-03 08:25:10

  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ   ᦟᦳᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞᦏᦳ、ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦟᦲᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᧁ ᦈᦱᧂᧈ ᦔᦴᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦆᦱᧂᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ  ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ  ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ》。ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦏᦲ ᦏᦸ ᧞ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈᦐᧂ ᦉᦹ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦺᦞ。

  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦌᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ    ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᧞ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦇᦹᧃ  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦻᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦵᦍᦰ  ᦅᦳᧃ ᦺᦐ  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦠᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᧔᧐ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ  ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦇᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᧔᧐ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦃᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ,ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ。