new tai | old tai | 中文

ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦟᧂᦰ-ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ -ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧒

作者: 时间:2017-12-29 15:48:00

 

  ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ,ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ“ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ”,ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧂ ᦷᦘᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ。ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ ᦵᦟᧇ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦐᦲᧉ ᦆᦹᧃ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦰ ᦞᦰ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦓᧃᧉ, ᦈᦲᧂᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦟᧂᦰ。
   ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ (ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ) ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦉᦹᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦺᦓ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦞᦏᦳ、 ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧂ ᦷᦘᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦑᦲᧉ ᦁᧂ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᦱᧈ ᦌᦱᧂᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦲᧉ ᦷᦌᧈ ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ  ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᧓᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ。ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱᧈ、ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦾᧉ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦠ ᦈᧅ、ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦐᦲᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦊᧈ ᦁᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧁ(ᦊᦼᧈ ᦜᦲᧈ)、ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧃ(ᦷᦟᧂ ᦌᦸᧃᧈ)、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ(ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ)、ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲ(ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦷᦆᧉ) ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᦆᧇ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ、᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃ ᦺᦙᧉ ᦎᦳᧃ ᦂᦸ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦞᧃ ᦆᦹᧃ ᦅᦸᧉ  ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。
    ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ,ᦔᦲ ᦱ᧙᧓᧔ ᦷᦎ ᦈᦸᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ“ᦜᦴᧈ ᦌᦲᧈ”。ᦔᦲ ᦱ᧙᧕᧖ ᦷᦎ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ ᦟᦻᧉ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᧞ ᦞᦴᧉ ᦗᦱᧈ ᦊᦼᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ(ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ)ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ  ᦺᦘᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦗᦾ  ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ,ᦠᦹᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ(ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ)ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦔ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ、ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦋᦹᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ、ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦅᦱᧈ“ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ”ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ“ᦜᦴᧈ ᦌᦲᧈ”。ᦔᦲ ᧒ᦞᦱᦞ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ  ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᧁ ᦜᦴᧈ ᦌᦹᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ。
   ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ“ᦃᧁᧉ ᦵᦔᦲᧅᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦵᦋᦲᧈ ᦚᦱᧂᧈ”。ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦵᦋᦲᧈ ᦚᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦙᦲᧈ ᦋᦹᧈ ᦟᦹ ᦵᦉᧂ,ᦈᧁᧉ ᦞᦸᧂᧉ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦻ ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦠᦸ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧕᧖ ᦷᦎ,ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦵᦋᦲᧈ ᦚᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦣᧇ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦷᦘ ᦋ ᦓ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ。
    ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦙᦲ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦁᦱ ᦟᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦒᦱᧆ ᦆᧄ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ、ᦒᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦵᦜᧅ、ᦞᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ ᦓᧃᧉ。
(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ)