new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦆᦹᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦈᦸᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ

作者: 时间:2017-12-29 15:47:00

       ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦅᦳᧃ  ᦷᦑᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ  ᦙᦴᧉ ᦎ  ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ。ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦳᧇ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ。
    ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦘᦴ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧒ ᦔᦲ,ᦕᦸᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧓ ᦔᦲ,ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦔᦲ ᦔᦻ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ,ᦕᦸᧃᧈ  ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒ ᦔᦲ。ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ  ᦘᦴ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ、ᦉᦹᧈ ᦵᦙᦲᧁ  ᦕᦸᧃᧈ ᦷᦑᧆ  ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦵᦵᦙ ᦌᦹᧈ。ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧐ ᦎᦱ ᧕᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ,᧒ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ  ᦙᦴᧉ ᦎ ᦓᧃᧉ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦱᧉ ᦋᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦗᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ),ᦈᦸᧉ ᦍᧇ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦎᧆ ᦚᦲᧃᧈ  ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦚᦲᧃᧈ。
    ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦘᦴ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ、ᦉᦹᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦷᦑᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ,ᦕᦲᧆ  ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ,ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦷᦏᧅ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ  ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ。ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ,ᦷᦏᧅ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦘᦴ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ 、ᦉᦹᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ,ᦈᧇ ᦍᧇ ᦃᧁᧉ  ᦆᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ。
   ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ : ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ,ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ,ᦊᦱᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ 。
(ᦎᦴᧈ ᦝᦱᧉ ᦈᦸᧂᧈ)