new tai | old tai | 中文

ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ

作者: 时间:2017-12-22 08:35:00

  

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦂᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ? ᦉ ᦠᦻ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦂᧃ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ? ᦷᦕ ᦵᦙ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ? ᦞ ᦏᦳ   ᦔ ᦏᦱᧃ ᦈᦸᧉ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ......  ”ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ。
   ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ  ᦀᦱᧆ ᦍᦱ 、ᦅᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦺᦈ (ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦧᦱ )、 ᦺᦋᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧆ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᦲᧆ ᦺᦖᧉ ᦺᦈ ᦺᦝ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧈ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦷᦟᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦍᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ  ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。
   ᦋᦹ ᦎᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ“ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦈᦹ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦺᦡᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ , ᦈᦹ ᦠᦹᧉ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦁᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦋᦱᧆ ᦉᦴᧉ ᦷᦖᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ !”ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ、ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦢᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ 。
(ᦉᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ)