new tai | old tai | 中文

ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦈᦸᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ

作者: 时间:2017-12-22 08:39:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦂᦱᧃ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ“᧓ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ”ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ“᧓ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ”ᦓᧃᧉ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦅᦳᧃ ᧑,ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。
   ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ“᧓  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ”ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ  ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦈᧄ ᦓᧄ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ  ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦍᧇ  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ , ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ“᧓ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ” 。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦂᦽᧉ ᦠᦸᧄ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦙᧇ ᦟᦲᧉ ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦳᧇᧈ ᦵᦏᧂ ᦷᦉᧃ ᦂᦽᧉ ᦠᦸᧄ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ  ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ  ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦈᦱᧂᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ  ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ  ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧃ  ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ “᧓ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ”ᦓᧃᧉ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。
    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ “ ᧓  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ” ᦓᧃᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦔ ᧟。
 (ᦟᦲ ᦵᦊᧈ)