new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ-ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ

作者: 时间:2017-12-14 17:26:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦟᧅ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦓᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦞᦴ ᦉᦹᧈ ᦣᦾᧉ ᦱ᧕ ᦖᦱᧅ ᦁᧃ ᦟᧅ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ。
    ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦶᦂᧉ ᦺᦃ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᦱᧆ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦟᧅ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ  , ᦈᦹ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦜᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦜᦳᧂ ᦍᦹ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ , ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦓᦱᧆ, ᦈᦹ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼ ᦢᦸᧅᧈ ᦙᦲ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ。
    ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦓᦱᧆ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ  ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦲ ᦓᦱᧆ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。
 (ᦵᦅᦿ ᦌᦳᧂᧈ)