new tai | old tai | 中文

ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ

作者: 时间:2017-12-14 17:22:00

   ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦎᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦙᦱ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ  ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧂ ᦶᦌᧂᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ,ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。
   ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ               ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ
  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦕᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦷᦈᧆ ᦷᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦝᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ、ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ、ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ 、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ、ᦎᦱ ᦑᦹᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦲᧃ  ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ、ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ  ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ。ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ, ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ 、 ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧑ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧑ ” , ᦀᧁ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦋᦳᧆ ᦵᦃᧄ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦩᧃᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦷᦣᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦗᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧄᧈ、ᦂᦱᧃ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦏᧁᧉ、ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧃᧈ ᦂᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ 、ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦔᦲ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ , ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ 、ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ 。 ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦖᦴ ᦎᦸᧃᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ”, ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᧔ ᦷᦎ,ᦷᦎ ᦺᦐ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱ᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦖᦴ ᦎᦸᧃᧈ ᧕᧖ ᦷᦎ , ᦈᦹ  ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦖᦴ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ,ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦍᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ 、ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ 、 ᦵᦟᧂᧉ ᦶᦢᧉ 。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᧕ ᦗᧃ ᦷᦎ ᦔᦻ,ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ、ᦵᦟᧂᧉ ᦶᦢᧉ ᦗᧃ ᦷᦎ ᦔᦻ,ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ,ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦎᦲᧄ ᦆᦸᧅ。
    ᦂᦻᧈ ᦷᦃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ        ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ
  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ、ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦔᧃ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓、 ᦗᦾ“ ᧗ . ᧑” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧂᧈ ᦔᧃ ᦃᦸᧂ ᦎᦸᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ、ᦕᦱᧉ ᦠᦳᧄᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ; ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦈᧅ ᦀᧁ“ᦏᦳᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ”ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦙᦹ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ“ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ” ᧞ ᦂᦱᧃ“ ᦞᧃ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦂ ᦑᧄ ᦢᦳᧃ ” , ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦔᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ。ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦏᦻ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦇᦹᧃ ᧗ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ , ᦈᦹ ᦉᦳᧂᧈ ᦔᧃ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦱ᧔ ᦵᦣᦲᧃ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ、 ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ 、 ᦅᦳᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ),ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦂᦸᧈ ᦶᦣᧅ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ  ᦺᦞᧉ 。 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧘᧒ ᦗᦸᧅ,ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ。
   ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ            ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ
    ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ、ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦑᦳᧃᧈ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ、ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᧞ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᦸᧅ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᦲᧉ ᦋᦴ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ; ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ 、 ᦓᧄᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦶᦉᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ 、 ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ  ᧓ ᦋᦴ、 ᧕ ᦋᦴ、ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦻ 。ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦌᦹᧉ ᦈᦸᧉ ᦎᧂᧈ、ᦟᦲᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦑᦱᧂ ᦀᦱᧃᧈ ᧞ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ , ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ、ᦟᦃᦓ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ  ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ。
    ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦸᧆ ᦺᦎᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦈᧅ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦟᦃᦓ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦱᧆ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ、ᦋᦱᧆ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦋᦱᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦁᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ 、 ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ , ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᧞ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ , ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ , ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ “ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ” ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ 、 ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ 、 ᦃᦹᧃᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。
     (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、ᦀᦲᦰ ᦆᧄ ᦌᦻ )