new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑-- ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ

作者: 时间:2017-12-08 09:49:00

      ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦹᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ  ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦟᦼᧉ ᦷᦗᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦆᦻ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᧕᧕ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧕ᦞ ᦵᦆᦲᧉ。
   ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦷᦠ ᦵᦡᦲᧃ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦹᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᦶᦟᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦌᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦉ ᧟ , ᦈᧅ ᦺᦋᧉ“ ᦃᦱᧉ ᦺᦋᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᦾ ”ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦟᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ 、 ᦎᦱᧈ ᦟᦲ 、ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ 。
    ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ ᧞ ᦈᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦖᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ、 ᦎᦱᧈ ᦟᦲ 、 ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧒ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦖᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦼᧈ ᦜᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦕᧆ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦣᦾᧉ ᧕᧙ ᦂᦸᧇ , ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᧂᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᧕᧕ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦵᦆᦲᧉ。 ᦵᦉ ᧟ ᦖᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦟᧂᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᦲᧈ ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦖᦴᧈ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦁᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᧖ ᦅᦳᧃ。
   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ 。
   (ᦟᦲᧃᧉ ᦔᦲᧈ ᦷᦝᧂᧈ)