new tai | old tai | 中文

ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧁᧈᦃᦱᧆ

作者: 时间:2018-08-03 08:15:52

  ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦗᦻ ᦟᦳᧂ,ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦃᧆ ᦎᦸ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ,ᦞᦲᦰ ᦟᦲᦰ ᦍᦰ ᦵᦵᦜᧆ ᦵᦵᦂᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ,ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ 、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦞᦼ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦀᧅ ᦂᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦲᧃᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦍᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦲᧄ ᦷᦎ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦉᧂ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦗ。ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦌᦲ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦔ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧘᧔ ᦟᦴᧈ  ᦗᦸᧂᦰ ᧓ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ  ᦕᦸᦰᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ  ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ。

  ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦃᧆ ᦎᦸ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦷᦍᧅ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦾᧉ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ  ᦷᦟᧅ、ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ、ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦺᦔ,ᦃᧆ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᦰ ᦍᦸᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦔ,ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ。

  ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦓᧅ、ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦵᦈᧇ ᦺᦈ ᦵᦵᦑᧉ,ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦺᦞᧉ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ  ᦣᦸᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ:

  ᧑ ᦓᦲᦰ  ᦈᧅ ᦺᦡᧉᦙᦲ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦡᦲ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦵᦉᧈ ᦵᦉᧈ ᦓᧃᧉ。ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᦰ  ᦍᦸᦰ ,ᦈᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦏᦳᧅ ᦅᦱ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦕᦴᧉ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦴᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。

  ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦖᧃᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦌᦹᧈ ᦺᦉ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᧑,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᦸᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ,ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦸᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧂ,ᦓᧄᧉᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧉ ᦙᦲ,ᦅᦸᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧉ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦉ,ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦏᦳᧅᧈ ᦅᦱ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦟᧅ、ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ、ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦋᦸᧇ ᦡᦲ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᧑。

  ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦁᧃ  ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᦡᦲ ᦡᦲ。ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦟᦹᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ,ᦣᦴᧉᦅᦱᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦅᦱᧈ ᦂᦲᧃ,ᦞᦱᧂ ᦵᦵᦝᧆ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦷᦟᧇ ᦂᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦏᦾᧈ,ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦔ。ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ,ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ,ᦏᦹ ᦖᧃᧉ ᧞ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦁᧃᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ)