new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕

作者: 时间:2010-11-04 14:57:00

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕

    ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ  ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦍᦰ ᦍᦰ。
    ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈᦑᧂ ᦷᦙᧃ,ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᧞ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。
    ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱᦞ ᦷᦎ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓,ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᧞ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。
    ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕,ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦗᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᧞ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦍᦰ ᦍᦰ。
    ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ,ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。