new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖

作者: 时间:2010-11-04 14:59:00

    ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦆᧄ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦎᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖。ᦕᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦆᧄ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ  ᦺᦔ ᦎᧂᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ。
    ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦱᦞ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦈᧅ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦉᧃᧉᦅᦳᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ,ᦕᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᧞ ᦕᦴᧉᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ᧖ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦉᧃᧉᦅᦳᧃ,ᦵᦣᦲᧃ ᧑ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦜᦳᧆ ᦵᦉ 。
    ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ ᦺᦗ。
                        (ᦝᦳᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)