new tai | old tai | 中文

ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ

作者: 时间:2009-10-29 21:34:00

ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ
ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ  ᦣᦸᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ  ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ

ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦌᦸᦰ  ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ ᦓᧃᧉᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦕ ᦆᦲᧂ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆᧉ ᦃᦼᧈ ᦓᧃᧉᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦺᦃᦠᦸᧈ ᦷᦀᧈᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᧂᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦙᦱ ᦞᦱᧈᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇ ᦙᦱ ᦓᧃᧉᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇ ᦂᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ
ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ
ᦱᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦝ ᦺᦉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᧑ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦈᧆ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᧟ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦸᧂᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄᦟᦱᧂᧈ ᦵᦑᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦉ ᧟ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅᦅᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂᦟᦴᧅ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦕᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᧞
᧒ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᧑ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈᦟᦰ ᦓᦱᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦆᦸᧅ ᦷᦎᧅ ᦅᦱᦵᦑᧄ ᦙᦱᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲᦅᧃ ᦔᧃ ᦷᦎᧅ ᦚᦻᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃᦵᦙᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦺᦔ ᦀᦳᧇᧈ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦉᦻᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦵᦉ ᧟ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦕᦴᧉᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᦅᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦵᦉ ᧟ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ  ᦵᦗᦲᧈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲᧈ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ ᦉᦲᧃ ᦌᦳᧅᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᧃ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦺᦉᧈ ᦉᦲᧃ ᦌᦳᧅ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂᦀᧁ ᦵᦑᦲᧈ ᦀᦲᧆ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦠᧃᦠᦹᧂ ᦎᦱᧄ ᦠᦹᧂᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦎᧅ ᦆᦸᧅ ᦷᦎᧅ ᦅᦱ ᧞ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᧞
᧓ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦸᧂᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦂᧃᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦑᦱᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦱᧅ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᧟ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ  ᧞ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧅ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦺᦎᧈ ᦟᦳᧂᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦀᦻ ᦓᦲᦰ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦺᦠᧉᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦀᦻ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦅᧆᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉᦅᦸᧉ ᦡᦲᧈ ᦙᦱ ᦺᦃᦠᦸᧈ ᦷᦀᧈᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦡᦲ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ  ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᧄᦺᦕ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᧞ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦉᧁᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦂᧃᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦚᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧅ ᦂᦲᧁ ᦵᦡᧁ ᦂᧃᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦉᦗ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦺᦈᧉ ᦺᦈᧉ ᧞
ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᧃᧉᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ ᦏ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦺᦉᧈ ᦎᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦜᧅ ᦺᦉᧈ ᦷᦎᦗᦱ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂᦜᦲᧅ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂᦅᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᦵᦡᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ ᦁᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇ ᦙᦱ ᦓᧃᧉᦈᧅ ᦠᦹᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᦹᧇ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇ ᦔᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ        ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ