new tai | old tai | 中文

ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦕᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ

作者: 时间:2009-10-29 21:32:00

  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄ ᦐᦱᧉ ᦒᦲ ᧓ ᦘᦲᧄ ᦆᦱᧁᧈ 《ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦷᦑ ᦉᦱ ᦀᦻᧉ ᦢᦱᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦎᦻ ᦅᦸᧇ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ》,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦓᦸᧃ ᦆᦹᧃ ᦚᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦷᦀᧅ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦆᧈ ᦈᦱ ᦎᦸᧈ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᧒ ᦃᦸᧉ ᧓ ᦅᧄ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦵᦣᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᧑,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦷᦀᧆ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦕᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ。
ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦅᦳᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃ、ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦔᦲ ᦺᦡ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦕ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᧃ ᦵᦁᧂ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦞᦼ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦷᦠ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦅᦹ :ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦵᦣᦲᧂ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦃᦱᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦔᦊᦸᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。
ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ,ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ,ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦵᦵᦆ,ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦂᧃ,ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ,ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ  ᦘᦱᦉᦱ  ᦺᦑᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ“ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦔᦸᧂ ᦐᦸᧂ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦧᦱᧂᧈ”,ᦺᦋᧈ ᧞,ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦜᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦑᧉ,“ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦔᦸᧂ ᦐᦸᧂ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦧᦱᧂᧈ”ᦓᦲᦰ ᦞᦱᧈ ᦂᧇ ᦡᦽᧈ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ,ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ,ᦏᦳᧅᧈ ᦃᦱᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦖ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦣᧁ ᦞᦱᧈ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦵᦵᦑᧉ ᧞ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ ,ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦠᧆᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ,ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦣᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦣᦲᧄ ᦷᦃᧂᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,“ᦢᦱᧃᧈ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦔᦸᧂ ᦐᦸᧂ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦧᦱᧂᧈ”,ᦢᧁᧈ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦕᦵᦑᧆ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦱᧂ ᦺᦣᧈ ᦔᦴᧅ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦈᦸᧉ ᦈᧇ ᦍᧇᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦞᦱᧈ,ᦟᦴᧅ ᦵᦜᦲ ᦅᧄ,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ“ᦢᧁᧈ ᦢᦳᧇ ᦢᧁᧈ ᦜᦱᧇ ,ᦢᧁᧈ ᦎᦱᧇ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ”,ᦢᦳᧇ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦻ ᦺᦗ,ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦈᦸᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᧞ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᧑,ᦅᧃ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦞᦱᧈ,ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦺᦈ ᦆᦲᧂ,ᦟᦳᧂ ᦙᦹ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ  ᦎᦲ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ,ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦆᦸᧅ ᦷᦎᧅ ᦅᦱ ᧞ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᦱ᧘ ᦔᦲ ᧒ᦞ ᦔᦲ ᦵᦵᦙᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᦾᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦲᧃ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦠᦱ ᦵᦢᧉ ᦠᦱ ᦇᦹᧃ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦉᦾ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ,ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ,“ᦵᦟᧂ ᦵᦔᧆ ᦛᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦃᧈ,ᦵᦟᧂᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᧂ ᦺᦏᧈ ᦢᦱᧈ ᦺᦏᧈ ᦵᦵᦣᧂ”,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦆᦱ ᦟᦳᧃ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦊᦱᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦆᦹᧃ ᦷᦎᧅ ᦆᦸᧅ ᦷᦎᧅ ᦅᦱ,ᦟᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦉ ᦎᦱ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ,ᦅᦳᧃ ᦵᦜᦲ ᦉᦸᧃ ᦂᦲᧉ ᦗᦱ ᦞᦻ ᦎᦻ ᦅᦸᧇ ᧞。         (ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ)