new tai | old tai | 中文

ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦷᦅᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ

作者: 时间:2009-10-29 21:32:00

ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ“ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦔᧆ ᦛᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦃᧈ,ᦵᦟᧂᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᧂ ᦺᦏᧈ ᦢᦱᧈ ᦺᦏᧈ ᦵᦵᦣᧂ”,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦁᧃ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦉᦴᧅ ᦉ ᦥᦻ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ。ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇ ᦙᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ。
ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦀᧁ ᦷᦕ ᧟ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦺᦗᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ。《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧄ ᦵᦞᧃ》ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦌᧄᧉ。ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦁᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᦎᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦑᦹ ᦵᦣᦲᧃ ᧟、ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦂᧇ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦟᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦴᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᧞。
ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦷᦂᧂ ᦺᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦁᧃ ᦗᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦖᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦖᦻᧉ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦷᦎ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦐᦲᧈ?《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧄ ᦵᦞᧃ》ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧓ᦞ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ:“ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦙᧉ ᦂᧁ ᦎᦲᦰ ᦵᦎᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᦵᦵᦏᧄ。ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ”。
ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦺᦔ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦸᧈ ᦂᧃ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ。ᦍᧂ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦑᧃ ᦷᦆ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ;ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦆᦹᧆ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦑᧃ ᦷᦆ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦅᦹᧆ ᦺᦈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ。《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦱ᧕ ᦠᦱᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦺᦞᧉ:ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦑᧃ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ。ᦍᧂ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦑᧃ ᦷᦆ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦈᧇ ᦣᦲᧆ ᦈᧇ ᦅᦸᧂ ᦊᦴᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦁᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᧃᧉ。
ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᧞。ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇ ᦙᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ,ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦆᦱ ᦟᦳᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ,ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。