new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦌᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2009-10-29 21:34:00

ᦷᦛᧂᧈ ᦀᦸᧃᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦊᧄ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦞᦱᧈᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦌᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦞᧉᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧃᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦺᦖᧈᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ
ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ  ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦃᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃᦃᦱᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦉᦴᧅ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄᦗᦻ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦙᦱᧅ ᦓᧅᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦱᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦡᦲ ᦙᦱᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦵᦞᧂ ᦓᧃᧉ ᦈᦸᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦲᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦺᦖᧈᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅᦟᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦗᦸ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦙᦱᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧟ ᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰᦑᧂ ᦢᦱᧃ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦃᦱᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ᦂᦲᧃ ᦍᦱᧅ ᦊᦴᧈᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ  ᦠᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉᦣᧁ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᧟ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ  
ᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦌᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦺᦞᧉᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧃᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ ᦌᧄᧉᦌᦹᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦌᧄᧉᦞᦱᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦎ ᦆᦲᧂᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦺᦐᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᦺᦙᧉ ᦀᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦃᧆ ᦃᦱ ᦋᦱᧂᧉᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦉ ᧟ᦃᦱᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹᦣᧁ ᦆᦹᧃ ᦡᦲ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦙᦲ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦋᦴ ᦞᧃ
ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦉᧂᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦴᧅ ᦉᦱᧂᧉᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦔᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦉᧂ ᦐᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦍᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦅᦳᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦣᧁ ᧞ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᧟ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦟᦃᦓ ᦺᦕ ᦙᧃᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦑᧁ ᦺᦡᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦂᧂᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦸᧃᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᦜᦱᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦆᦹᧃ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦜᧅᦋᦱᧂᧈ ᦵᦜᧅ ᦆᦹᧃ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦵᦉ ᧟ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦡᦲ ᦺᦞᧉᦵᦖᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦋᦹᧄ ᦌᦻ ᧞ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦍᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᧟ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦜᦻ ᦁᦱ ᦷᦅ ᦺᦊᧈᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦃᦲᧈᦡᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦆᦸᧅ ᦷᦎᧅ ᦅᦱᦌᦳᧄ ᦑᦹᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ᦵᦜᦲ ᦂᧁᧈᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦋ ᧞
ᦖᦴᧈ ᦌᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦌᧄᧉᦜᧅ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉᦂᦳᧃᧉ ᦈᧄᧉ ᦑᧁᧈ ᦟᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉᦷᦉᧇ ᦷᦔᧂ ᦷᦔᧂ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦷᦂᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᦱᧉᦎᦱᧄ ᦅᦱᧈ ᦙᦲ ᦅᧄ ᦜᧅ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉᦂᦱᧃ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉᦅᧃ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦱᦞ ᦔᦲ ᧒ᦞ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦅᦱᧈᦵᦵᦩᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦔᦲᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦉᦴᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇᦈᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉᦅᧃ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦡᦲᧈ ᦵᦙᦲ ᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦌᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᧞
                          ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ