new tai | old tai | 中文

ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2009-10-29 21:36:00

 ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦣᦳᧄᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦌᧄᧉᦵᦖᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᧟ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦡᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᧃ ᧞ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧈ ᦷᦎᧅ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦉᦹᧇ ᦔᦱᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦲᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦺᦞᧉ
ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ ᦞᦴᧈ ᦟᦴ ᦙᦴᧉ ᦌᦲᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦞᦴᧉ ᦵᦁᦲ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦈᦲᦰ ᦟᧁ ᦕᧁ ᦺᦖᧉ ᦉᧇ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ ᧞ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦓᧃᧉᦂᦱᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦘᦱ ᦤᦱ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦙᦲ ᦕ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧇ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᧞
ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦉ ᧟ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧓ᦞ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦙᦱᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒᦓᧂ ᦂᧃᦂᦱᧃ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦇᦻᧈᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦚᧂ ᦺᦚᧈ ᦂᧃᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦗᦻ ᦗᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᧞ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄᧈ ᦊᦲᧃ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃᦕᦵᦑᧆ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ