new tai | old tai | 中文

ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ

作者: 时间:2009-10-29 21:33:00

ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦙ ᦓᦴ ᦉᦱ ᦷᦟᧅ ᦓᦲᦰ,ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦙᦲ ᧔ ᦐᦱᧉ ᧘ ᦔᦱᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ,ᦠᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦢᧁᧈ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ,ᦠᧃ ᦅᦳᧃ ᦕᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ,ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᦴᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧁᧈ。ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦷᦀᧆᧈ ᦣᦻᧉ ᦷᦀᧆᧈ ᦠᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᧃ ᦵᦅᧆ ᦋᦱᧉ,ᦵᦣᧆ ᦐᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦺᦕ。ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦏᦲᧈ ᦢᦱᧈ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ  ᦢᧁᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦕ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦃᦱᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ ᦵᦵᦑᧉ,ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦳᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᧃᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦺᦈ ᦧᦱᧂ,ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦳᧂ ᦏᦲᧈ ᦢᦱᧈ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦏᦱᧄ ᦉᧂ ᦙᧃ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ,ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᧟ ᦷᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦜᦲ ᦆᦲᧂ ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦅᦸᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦙᦲ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ,ᦗᦲᧈ ᦣᦴᧉ ᧑ ᦓᦸᧂᧉ ᦣᦴᧉ ᧒,ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦈ ᧞,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦋᦱᧆ ᦊᦱᧈ ᦏᦲᧈ ᦢᦱᧈ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ,ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ,ᦅᧃ ᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ,ᦷᦎ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦷᦉᧇ ᦞᦱᧈ ᦃᦱ ᦍᧄᧈ。
ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦙᦲ ᦙᦱᧉ ᧞ ᦟᦱ ᧒ ᦷᦎ,ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦆ ᦵᦉ ᧟ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᧒ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦆ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ。ᦙᦱᧉ ᦷᦎ ᦷᦜᧂ ᦟᦱ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦆ ᦑᦸᧈ ᦂᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦺᦕ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ,ᦺᦔ ᦆᦹᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧑ ᦵᦉ ᧟,ᦟᦱ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦵᦑᧁ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦺᦔ ᦎᦲᧅ ᦎᦲᧅ。
ᦟᦱ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ,ᦅᦸᧉ ᦵᦀᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦙᦱᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦱᧉ ᦵᦣᧀ,ᦃᦸ ᦈᧁᧉ ᦙᧃ ᦋᦾᧈ ᦃᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦀᦲᧆ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱᧈ?ᦃᦱᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ!”
ᦙᦱᧉ ᦝᧂ ᦟᦱ ᦃᦸ ᦞᦸᧃ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦉ ᧟ ᦎᦸᧇᧈ ᦞᦱᧈ“ᦺᦕ ᦢᦸᧅᧈ ᦙᦹᧂ ᦵᦵᦀᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦣᧁ ᧒ ᦣᦱ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᦲᦰ,ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦆ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦉᦵᦖᦲ ᦵᦏᦲ ᦆᦹᧂ ᦊᦱᧈ,ᦂᦴ ᦢᧁᧈ ᦋᦾᧈ ᧞!”ᦙᦱᧉ ᦎᦸᧇ ᦅᧄ ᧟ ᦙᧃ ᦷᦂ ᦟᦱ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᦵᦃᦲᧆ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦞ ᦺᦞ。
ᦟᦱ ᦵᦑᧁᧈ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦙᦱᧉ ᦆᦹᧃ ᦵᦀᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦱᧉ ᦵᦠᧀᧈ!ᦃᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᧞!ᦵᦉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦆᦲᧂ ᦙᦱ ᦋᦾᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ!”ᦟᦱ ᦺᦛᧉ ᦠᦸᧃ ᦞᦸᧃ ᦷᦑᧅ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᦸᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ,ᦅᦸᧉᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ,ᦙᦱᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦴ ᦓᦲᦰ ᦺᦢᧉ ᦣᦻᧉ ᦣᦱᧈ?ᦵᦞᧅ ᦺᦕ ᦂᦱᧃ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦺᦕ ᧞,”ᦞᦱᧈ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦗᧆ ᦠᦱᧂ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦗᦻᧈ。
ᦢᦹᧆ ᧑ ,ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᧃ ᦟᦱ ᦵᦑᧁ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦙᦱᧉ,ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦟᦱᧅ ᦙᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ,ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦜᧂ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ ᦷᦔᧆ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦑᧂ ᦔᦹᧅ ᦀᧁ ᦎᦱᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦜᧂ ᦙᦱᧉ ᦌᧄᧉ。ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦙᦱᧉ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦃᦱ ᦗᦸ ᦉᦻ,ᦙᦱᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦉ ᦵᦵᦎᧈ ᦋᧁᧉ ᦟᦱ ᦠᦹᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦱ ᦀᦲᧆ ᧑  ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲᧈ ᦡᦲ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦟᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦌᧄᧉ。
ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦜᧅ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ,ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦙᦱ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᧞。      (ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ)