new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ

作者: 时间:2021-11-19 10:19:36

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ《ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ》ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ  ᦢᦱᧆ ᧑,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ,ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ;ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ;ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ;ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧓ᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧙ ᦵᦣᦲᧃ,ᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ 40%,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ 15797 ᦵᦣᦲᧃ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ 52ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧓᧓ ᦵᦣᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ 3 ᦵᦣᦲᧃ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ 16 ᦵᦣᦲᧃ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ 15.05 ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦗᦸᧅ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦱᧈ ᦌᦲᧉ)